Aktualności

Komunikat organizacyjny Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Zielonce

Polski Związek Badmintona prezentuje komunikat organizacyjny Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które odbędą się 12 września 2020 roku w Zielonce. Turniej obejmuje województwa mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Organizator: Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza; Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona.

Finansowanie: Ministerstwo Sportu.

Zasięg Turnieju: Województwa: Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie.

Kategoria wiekowa/turnieju: Młodzik.

Prawo startu: wyłącznie zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2005-2008, posiadający aktualną rejestracje PZBad oraz aktualne badania lekarskie.

Gry:

system rozgrywek pucharowy.

Gry zwykłe trzysetowe – we wszystkich rodzajach gier.

Zawodnik może grać w dwóch grach.

Rozpoczęcie gier: 12.09.2020r. (sobota) godz. 10.00.

Plan nagród: medale i dyplomy za pierwsze cztery miejsca.

Sala Turniejowa: Hala OKiS w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3. – 8 kortów

Odprawa techniczna: Hala – 12.09.2020r., godz. 09.30.

Losowanie: Ząbki, ul. Parkowa 6, dnia 07.09.2020r., godz. 20,00.

Zakwaterowanie: rezerwacja we własnym zakresie bezpośrednio u usługodawców.

Hotel “Trylogia” *** ul. Józefa Poniatowskiego 46, tel.(22)  771 82 24, (2,0 km od hali),e-mail: recepcja@hoteltrylogia.pl  Hotel „U Pietrzaków” *** ul. Lipowa 20, tel. (22)227 81 88, (0,3 km od hali),e-mail: www.upietrzakow.pl. e-mail: recepcja@upietrzakow.plHostel „Evotel” ul. Południowa 9, tel. +48 600 800 954, (0,9 km od hali),e-mail:  www.evotel.pl.  e-mail: evotel@evotel.pl

Sędzia główny: Marek Krawczyk- lic. 314

Zgłoszenia do gier: do 02.09.2020 do godz. 20.00, na adres sędziego głównego,

email: marekkrawczyk@gazeta.pl  

Wpisowe: brak.

Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i organizator.

Jednocześnie zostaną rozegrane eliminacje OOM – wpisowe zgodnie z przepisami PZBad.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień i przepisów gry. Opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.

Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.

Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (ew. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, ograniczona ilość osób towarzyszących, utrzymywanie należytej odległości, maseczki ochronne itp.) pod rygorem usunięcia z zawodów.

Pragniemy Państwa poinformować, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest:

Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrówki 12A/2.

tel. 501 399 480; e-mail: l.jagodzinski@badminton.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach:

– realizacji zadań powierzonych przez Ministerstwo Sportu oraz prowadzonej w związku z tym dokumentacji szkoleniowej i finansowej, prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem. Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim.

Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się na podany adres mailowy lub telefon.

Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Imprezy na inny termin.

Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator. We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.