Polski Związek Badmintona zaprasza Wojewódzkie Związki Badmintona oraz Kluby Sportowe na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZBad. SWZG odbędzie się 7 lutego 2024 r. w siedzibie związku przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 2 w Warszawie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres sekretariat@pzbad.pl

Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBad wyznaczonego
na dzień 7 lutego 2024 roku

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Związku za okres 1.01.2023 – 31.12.2023
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad.
 8. Przedłożenie sprawozdania finansowego PZBad za 2022 r. wraz z opinią biegłego
  rewidenta.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZBad za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku.
 14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał w sprawach
  wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.