AKREDYTACJE DLA MEDIÓW NA DME 2024

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane media do składania wniosków akredytacyjnych.

REGULAMIN AKREDYTACJI

Drużynowych Mistrzostw Europy Mężczyzn i Kobiet w Badmintonie

14-18 lutego 2024 r., Sport Arena w Łodzi

 

 1. Ubiegający się o przyznanie akredytacji jest zobowiązany wypełnić wniosek o wydanie akredytacji, który jest do pobrania TUTAJ. Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać na adres mailowy media@pzbad.pl.
 2. Termin składania wniosków mija 28 stycznia 2024 r. Wnioski napływające po upływie tego terminu, jak również wnioski niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 3. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie mediom i fotoreporterom profesjonalnym posiadającym ważną legitymację prasową.
 4. Dziennikarze lub fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację tylko pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć lub materiałów wideo o tematyce badmintona.
 5. Udokumentowanie wcześniejszych publikacji przez osoby niezależne nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Stanowi to jedynie podstawę do rozpatrzenia wniosku.
 6. Akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 7. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
 8. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 9. Akredytowane osoby są zobowiązane do noszenia kamizelek w czasie przebywania na hali podczas wykonywania swoich obowiązków.
 10. Kamizelki z napisem FOTO uprawniają do poruszania się między wszystkimi kortami (ilość kamizelek jest ograniczona)
 11. Kamizelki z napisem MEDIA (wyłączając operatorów kamer TV) nie uprawniają do poruszania się między wszystkimi kortami (ilość kamizelek jest ograniczona).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji bez podania przyczyny.
 13. Decyzja o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu akredytacji zostanie wysłana na adres email osoby/redakcji, która ubiega się o przyznanie akredytacji w terminie do 7 dni po okresie zakończenia przyjmowania wniosków.
 14. Przy odbiorze akredytacji w biurze prasowym zawodów należy okazać dokument potwierdzający tożsamość danej osoby lub ważną legitymację prasową.
 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia akredytacji.
 16. Podczas trwania zawodów organizatorzy kontrolować będą przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez osoby posiadające akredytację i zastrzegają sobie prawo do jej odebrania osobom, które naruszają porządek i narażają na niebezpieczeństwo siebie i/lub zawodników.
 17. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich uważane są za nieważne.
 18. Organizator nie odpowiada za sprzęt, który jest własnością dziennikarza, fotografa lub operatora kamery.