Aktualności

Zmiana przepisów dotyczących obostrzeń w sporcie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. rozszerza ograniczenia dotyczące działalności obiektów sportowych oraz uprawiania współzawodnictwa sportowego. Nowe obostrzenia obowiązują od 27 marca do 9 kwietnia br.

Zgodnie z danym Rozporządzeniem trenować mogą zawodnicy kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej oraz zawodnicy pobierający stypendium sportowe, przyznawane między innymi przez kluby sportowe.

Fragment rozporządzenia dotyczący sportu:

ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasy-fikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,

 

Pełna treść rozporządzenia: